Bitkisel üretim bir önceki yıla göre arttı

Ülkemiz bitkisel üretimi geçen yıla göre %5,9 artışla toplam 124 milyon tonu aştı. Bu başarı, salgına rağmen tarladan, bahçeden ayrılmayan, üretime kesintisiz devam eden çiftçimizin ve tarım sektörümüzün başarısıdır. Emeği geçen çiftçilerimizi, üreticilerimizi kutluyoruz.

Tahıl ürünleri üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre %8,1 oranında artarak yaklaşık 37,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak yaklaşık 23,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

2020 yılında kırmızı mercimek, patates, tütün ve şeker pancarı üretiminde de artış gerçekleşti.

Sebze ürünleri üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artarak yaklaşık 31,2 milyon ton oldu.

Sebze ürünlerinde yumru ve kök sebzelerde üretim yüzde 0,7 yükselirken, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 3,4 artış gerçekleşti.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store