FAO+Türkiye: Gıda Güvenliği ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi için Ortaklık Raporu yayınlandı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Hükümetimiz arasındaki kapsamlı işbirliğini yansıtan ve öne çıkan ortak faaliyetlere yer veren “FAO+Türkiye: Gıda Güvenliği ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi için Ortaklık” temalı Rapor yayınlandı.

Rapora ulaşmak için tıklayın.

FAO ile ülkemiz arasındaki ilişkiler 70 yılı aşkın bir geçmişe dayanmaktadır. Bu süre zarfında, gıda güvenliği, tarım, ormancılık, balıkçılık, kırsal kalkınma gibi birçok alanda ortak çalışmalar hayata geçirilmiştir. Türkiye, Donör ülke olma özelliği ile FAO’nun uluslararası düzeydeki faaliyetlerine finansal ve teknik destek sunan bir partner konumunda olup bu anlamda FAO çalışmalarına en fazla katkı sunan ülkeler arasında yer almaktadır.

Raporda FAO Genel Direktörü QU Dongyu, Türkiye’nin, açlık ve yetersiz beslenmeye karşı küresel mücadelede kararlı bir ortak olduğunun altını çizerek FAO için aktif ve büyüyen bir kaynak ortağı haline geldiğini ifade etti. Özellikle Orta Asya ve Kafkasya’daki faaliyetlerde Türkiye’nin sağladığı teknik ve mali desteği vurguladı.

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store