Jeotermal Seracılık

Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan jeotermal enerji kaynakları bakımından, dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 1’inci sırada yer almaktadır. Jeotermal enerji kaynakları, ülkemizde elektrik üretimi, termal turizm, konut ısıtması, seracılık, yaş meyve-sebze kurutma ve tatlı su balıkçılığı gibi çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bu bakımdan, ülkemizdeki jeotermal kaynakların verimli kullanılması, enerji ihtiyacının karşılanması ve ekonomik büyüme açısından önem taşımaktadır.

Ülkemiz jeotermal enerji potansiyelinin sera ısıtmasında kullanımının yaygınlaştırılması ile kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir bitkisel üretimin artırılması, tarım ürünlerinde marka oluşturulması, üretimde yerli, yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılarak, ihracatın, verimliliğin, katma değerin, kalkınmanın ve rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda jeotermal seracılık yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olması ümidiyle yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Jeotermal Seracılık ve Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi’ni buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store