Maviyemiş Bahçe Tesisi Projesi

Ülkemizdeki orman ekosisteminden yararlanarak, onu ülke ekonomisine katkı sağlayan bir üretim alanına dönüştürebilmek oldukça önemlidir. Özellikle son zamanlarda artış gösteren sağlıklı ve doğal ürün talebi, maviyemiş üretiminin önemini de arttırmıştır. İçerdiği antioksidanlar ve vitaminler sebebiyle ülkemizde talep büyük ancak üretim azdır. Bu anlamda ülkemizin kaynaklarının değerlendirilmesi ve üreticiliğin artması büyük önem arz etmektedir.

Maviyemiş Bahçe Tesisi Projesi Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Maviyemiş yetiştiriciliğine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için hazırladığımız fizibilite raporunun, olabilecek her türlü konuyu kapsadığına inanıyorum. Yatırımcılarımıza yol gösterici olacağını umduğumuz bu rapor umarım ki faydalı olur. Maviyemiş’in, tüm yatırımcılarımıza ve yetiştiricilerimize bol kazanç getirmesini diliyorum.

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store