Tıbbi Nane Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi

Dünyada nane türlerinden elde edilen uçucu yağlar, uçucu yağlar ticaretinde narenciye yağlarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’nin ithal ettiği uçucu yağlar içerisinde ise ilk sırada yer almaktadır. Tıbbi nane elde edilen mentol gıda sektöründe aroma ve ilaç ile ilgili sektörlerde değerlendirilen çok kıymetli bir üründür. Tarımsal üretimimizin çeşitlendirilerek, üreticilerimizin katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile daha fazla gelir sağlamasını temin etmek amacıyla tekniğine uygun tıbbi nane plantasyonlarının tesis edilmesi önem taşımaktadır.

Bu kapsamda tıbbi nane yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Tıbbi Nane Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

--

--

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dr. Bekir Pakdemirli

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey