TARIM ORMAN ŞÛRASI ORTAK AKIL BULUŞMASI

Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ve liderliğinde, Güçlü Tarım Güçlü Türkiye ideali ile 15 yıl aradan sonra 3'ncü kez toplanan Tarım Orman Şûrası’nın hasadını ortaya çıkan sonuç bildirgesi ile yaptık.

Hükümetimiz dönemindeki kazanımlara yenilerini eklemek ve geleceğe daha güvenli bakmak adına toplumun her kesiminden vatandaşımızın görüşlerinin, eleştirilerinin ve önerilerinin yer aldığı her fikre açık, gelmiş geçmiş en geniş katılımlı Şûrayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ortak akıl buluşması temasıyla çiftçilerimiz, yetiştiricilerimiz, ormancılarımız olmak üzere tüm sektör paydaşlarının bir araya geldiği Şûra çok verimli ve faydalı olmuştur.

GIDAYI KONTROL EDEN DÜNYAYI DA KONTROL EDER

Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını kalın olarak çizdiği üzere Milli Tarım Milli Savunma kadar önemlidir. Tarım, Orman, gıda, su ve nefestir. Varlığı hayat, yokluğu yok olmak demektir.

Tarım, su ve orman; ekonomik katkısı, sosyal katkısı, çevresel katkısı yüksek bir sektör olarak sadece bireysel yaşamı değil, ulusal ve uluslararası yaşamı da ifade eder.

Bu nedenle Tarım Orman yalnızca “yemek, içmek ve nefes almak” terimlerini ifade etmez. Tarım Orman aynı zamanda bir ülkenin ekonomisidir, sanayisidir, geleceğidir!

Türkiye, tarım orman sektöründe iddialı bir konumdadır. Gelin rakamların diliyle duruma bir göz atalım:

 • Dünyada yaşanan ekonomik olumsuzluklar ve iklim değişikliklerine rağmen sektörümüz, son 17 yılın 14’ünde büyüyerek, sürdürülebilir gelişimine devam etmiştir. 2018 yılında, tarım orman sektörlerinin milli hasılaya katkısı %6,2’dir.
 • Bitkisel üretimimiz son 17 yılda %20 artmıştır.
 • 2019 yılı ilk 6 ay verilerine göre; büyükbaş hayvan varlığımız 1 milyon artışla 18,2 milyon, küçükbaş hayvan varlığımız ise 4 milyon artışla 50 milyon seviyesine ulaşmıştır.
 • Türkiye, dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biridir.

KÜRESEL TEHDİTLER YAKIN, GLOBAL TEHLİKELER KAPIDA!

Tarım orman sektöründe mevcut durumumuz böyleyken bir yandan da küresel tehditler ve global tehlikeler boy göstermekte. 2050’de dünya nüfusu 10 Milyarı, Türkiye nüfusu 100 Milyonu geçecek ve bunun doğal sonucu olarak gıda ihtiyacı dünyada ve Türkiye’de %50 artış gösterecek. Bununla beraber iklim değişikliği maalesef her geçen gün etkilerini ve şiddetini artırmakta. Küresel ısınma, dünyanın tabii kaynaklarını etkileyecek boyutta.

Peki şu soruyu soralım; bunlar dünyada ve bizde ne gibi sorunlara neden olur?

Gıda güvenliğine bağlı sorunlar artabilir ve sanayiye hammadde teminine yetişemeyebiliriz. Artan nüfus yeterli ve dengeli beslenemezse; iş gücü kaybına, refah kaybına ve hastalıklara neden olabilir. Ayrıca giderek artan global rekabet, rakip ülkelerin tarım ve istihdam politikaları, açlık, israf ve obezite, hepsi bizleri yakından ilgilendiriyor. Bu süreçte bir avuç toprak, bir damla su kaybetme lüksümüz kesinlikle yok.

Fakat iyi haber: Ülke olarak gücümüz, aklımız ve teknolojimiz var. İşte bu gücümüzü, aklımızı ve teknolojimizi bir araya getirip, harekete geçirmek adına ortak akıl buluşması olan Tarım Orman Şûrası çok önemli bir fırsat olmuştur.

Şûramızın komisyonlarında, tarımsal sorunların merkezinde yer alan pek çok farklı konu üzerinde duruldu. Bu konular arasında; Su Odaklı Planlama Dönemi, Optimizasyon, Örgütlenme, Tarımsal hasıla artışı, Tarımsal girdi ve etkin lojistik, Finans ve pazarlama, Sürdürülebilir orman ve su yönetimi, Doğal kaynakların korunması, Gıda güvenliği ve dengeli beslenme, Kadın girişimci ve istihdam konuları öncelikli alanlar olarak belirlendi.

Şûra süresince 50 Bini aşkın fikir, plan ve proje, 1000'in üzerinde toplantı ile elekten geçti. 21 çalışma grubunda yer alan yaklaşık 2000 katılımcı, 2000 sayfalık çalışma belgesini, 3000 sayfalık taşra raporlarını, yüzlerce kamu ve özel sektör raporunu ortak akıl ve bilim süzgecinden geçirerek 60 maddelik bir bildirgeyi hasat olarak topladı. Ülkemiz tarımına ve orman varlığına büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu 60 maddenin ön plana çıkan başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Arazi Toplulaştırma ve Sınıflandırma İşlemlerinin Hızlandırılması
 • Toprak Bilgi Sistemine Dayalı Tarımsal Arazi Kullanım Planları Hazırlanması
 • Âtıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması
 • Miras Mevzuatının Geliştirilmesi Yoluyla Tarım Arazilerinin Bölünmesinin Önüne Geçilmesi
 • Aile İşletmeciliğinin Sürdürülebilirliği için Kadın ve Genç Girişimcilerin Desteklenmesi
 • Küçükbaş Hayvan Eti Tüketiminin Pazar Payını Artırılması
 • Yerli Irkların Islahı ve Muhafazasına Yönelik Çalışmalara Ağırlık Verilmesi
 • Balık İşleme Sektörünün Geliştirilmesi Yoluyla İhracatın ve Yerli Tüketimin Artırılması
 • Üretim Zincirinde Çok Daha Etkin Bir İzleme ve Denetim Sistemi Kurulması
 • Ülkemiz Su Kaynaklarının Verimli Yönetilmesi Amacıyla Su Kanunu Çıkarılması
 • Tarım ve Orman Mevzuatının Sadeleştirilmesi
 • Sözleşmeli Üretim ve Hayvancılık Modellerinin Yaygınlaştırılması (Üye olunan kooperatif aracılığı ile sözleşmeli üretim ve finans kurumları/piyasa alıcıları tarafından girdi finansmanı)
 • Bölgesel ve Küresel Ölçekte Orman Fidanı Üretim ve Pazarlama Merkezi Haline Gelinmesi
 • Çiftçilerimizi Desteklemek Amacıyla Mesleki Eğitim Kurumlarının Açılması
 • Gıdada Taklit ve Tağşiş Cezalarının Caydırıcı Seviyeye Yükseltilmesi

Bugüne kadar düzenlenen tüm Şûralar faydalı olmuştur. Türkiye tarımı bu sayede ayaktadır. Bu Şûranın farkı; Tavsiye Kararları Sonrasında biz ilk 2 aylık süreçte yol haritamızı belirleyecek ve ardından uygulama aşamasında mevzuat, bütçe, zaman, insan kaynağı ve etkin iş birliği kıstaslarını dikkate alarak bir eylem planı ortaya koyacağız.

Böylece başta çiftçilerimiz olmak üzere, önümüzdeki çeyrek asrın yol haritasını birlikte çizmiş olacağız.

Ve Şûra’nın takip sürecini ciddiyetle yöneterek, çıkacak olan eylem planının uygulanması konusunda yasal veya kamusal her türlü tedbiri alacağız!

Bir kez daha, buradan, halkımızın teveccühüne ve Şûrada emeği geçen tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarına teşekkür ediyorum.

Benimde bir fikrim var diyerek Şûra açılışında teklif ettiğim üzere bir sonraki Şûra’nın tarihi komisyon tarafından, “2024” yılı olarak tavsiye edilmiştir. Alınan tüm kararların hayata geçirilmesi adına ekibimle beraber var gücümüzle bir sonraki Şûra’ya değin çalışacağız.

Tarım Orman Şûrası memleketimize hayırlı olsun, 5 yıllık plan 25 yıla ışık tutsun.

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store