Milli ekonominin temelinin ziraat, ziraatın temeli de topraktır. Gıda ihtiyacımızın yüzde 95'ini topraktan karşılıyoruz. Toprak; bize ne istersek veren, sonsuz yaşam kaynağımızdır. Toprağın önemine dikkat çekmek için söylüyorum: Artık, Mars’ta tarım yapmaya odaklanmış bir dünyada yaşıyoruz. Kısacası; toprak varsa, biz varız.

ÇÖPE GİDEN YİYECEĞİN DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI AŞIYOR

İhtiyaçlarımız her geçen gün kat be kat artmaktadır. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar olacağı öngörülmektedir. Kentleşmenin %68 artış göstereceği gerçeğine karşılık, gıda üretimi de %60 artış göstermek zorundadır. Diğer yandan küresel ısınma %20–40 verim düşüşüne neden olacaktır. Tarım arazileri yanlış kullanımdan dolayı yok olurken, su ve toprak kaynaklarımız kirleniyor. Dünyada, geleneksel tarımın yüzleştiği son problem ise yiyecek artıklarıdır. Evrensel olarak üretilen gıdalar, % 33 ile % 50 oranı arasında hiç yenilmeden çöpe gitmektedir. Bu çöpe giden yiyeceklerin değeri yaklaşık 1 trilyon dolardan fazladır. Bir tarafta gıda ürünleri yüksek oranda israf edilirken, dünyanın diğer bir ucunda 800 milyon insan aç uyumaktadır.

2023 YILINA KADAR 7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

Toprakların korunmasında önemli bir husus ağaçlandırma çalışmalarıdır. Son 18 yılda ülkemizi Avrupa’da 1. sıraya, dünyada ise 4. sıraya taşıdık. Orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 6. sırada yerimizi aldık. Son 18 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını yaparak, 5,4 milyon hektar alanda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı, 1,9 milyon hektar artırarak 22,7 milyon hektara ulaştırdık. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Geleceğe Nefes olarak başlattığımız kampanyamızı, bu yıl Dünyaya Nefes olarak, milletlerarası bir seviyeye taşıdık. Yine son 18 yılda; 1,1 milyon hektar alanda toprak muhafaza, 171 bin hektar alanda ise mera ıslah çalışması gerçekleştirdik. 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı, 87 bin hektar alanda toprak muhafaza ve 25 bin hektar alanda mera ıslah çalışması yapmayı planlıyoruz.

Tarım topraklarının kalitesini belirlemek ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim sağlamak için Ulusal Toprak Veri Tabanını oluşturduk. Bu veri tabanı sayesinde Türkiye Tarım Toprakları Bor Haritası ve Karbon Haritasını belirledik.

Ülke genelinde faaliyet gösteren 200 toprak analiz laboratuvarını, Tarım Bilgi Sistemine dâhil ederek, yapılan analizleri kayıt altına aldık, Toprak Etüt ve Haritalama Çalışmaları ile de 8 Milyon 625 bin hektar alanda toprak sınıflarının tespitini tamamladık.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ise son 2 buçuk yılda 72 baraj, 80 gölet ve bent, 225 sulama tesisi, 100 toplulaştırma projesi, 400 taşkın koruma tesisini hizmete aldık.

ATIL 2 MİLYON HEKTAR TARIM ARAZİSİNİ EKONOMİMİZE KAZANDIRACAĞIZ

Bakanlık olarak toprağın korunması konusunda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.

Bu kapsamda ilk olarak, ülkemizdeki parçalanmış, bölünmüş ve bugün ortalama işletme büyüklüğü 6 hektara kadar düşürülmüş tarım arazilerine el attık. Ve “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile tarım arazilerinin, Türkiye genelinde ilçe bazında belirlenen “Yeter Gelirli Arazi Büyüklüğü” altında bölünmesinin önüne geçtik. Böylece toplam 1,7 milyon hektar alanın miras ve satış yolu ile hisselendirilmesini ve bölünmesini önlemiş olduk. Özellikle bu konuyla alakalı bir başka husus da tarım arazileri üzerinde izinsiz hobi bahçelerinin oluşturulması. Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet… Bu nedenle vatandaşlarımızın daha hassas davranmalarını rica ediyorum. Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve ekonomik kayıplarının bertaraf edilmesi Bakanlığımız programları içinde yer alan önemli bir husustur. Üretime kazandırmayı hedeflediğimiz yaklaşık 2 milyon hektar atıl tarım arazisi ile ekonomimize yıllık 13 Milyar Liralık ilave katkı sağlamış olacağız.

16 BİN 183 ÇİFTÇİ AİLESİNE ARAZİ DAĞITTIK

16 bin 183 çiftçi ailesine 1 milyon 45 bin dekar arazi dağıttık. Ayrıca, hazine arazilerini çiftçilerimizin hizmetine sunarak üretime kazandırıyoruz. Bu kapsamda 2019–2020 üretim döneminde; 1,1 milyon dekar hazine arazisini 21 bin çiftçi ailesinin kullanımına sunduk. 2021 yılında da kiralama çalışmalarımız devam edecektir.

315 OVAYI KORUMA ALTINA ALDIK

Tarımsal işletme ölçeklerini yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırmak için Arazi Bankacılığı çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Pakdemirli, tarımsal üretim potansiyeli yüksek 315 ovayı da koruma altına aldıklarını, 2023 yılına kadar bu sayıyı 350'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

KIBRIS ADASI BÜYÜKLÜĞÜNDE EROZYON ÇALIŞMASI YAPTIK

Yürüttüğümüz başarılı ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışmaları ile 1970'li yıllarda yıllık 500 milyon ton olan erozyonla taşınan toprak miktarını 154 milyon tona düşürdük. 2023 hedefimiz ise bu miktarı 130 milyon tonun altına indirmek.

Toprağın korunması konusunda tüm paydaşlara sorumluluklar düşüyor ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturulmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu vesileyle Dünya Toprak Gününüzü kutluyorum.

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store