Trüf Mantarı Bahçe (Trüferi) Tesisi Projesi

Son dönemlerde yükselen yaşam kalitesi ve buna karşılık azalan doğal kaynaklar nedeniyle doğal ürünlere olan talep karşılanamamaktadır. Bu dengeyi sağlayabilmek için halkımızın tarım ve orman alanlarına yatırım yapması büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin kaynaklarına dair farkındalık yaratmak ve bu yönde yatırımcılarımızı teşvik etmek amacı ile yatırım potansiyeli olan ürünler hakkında fizibilite çalışmaları yürüttük. Üzerinde durmak istediğimiz bir ürün de trüf mantarı.

TRÜF Mantarı Bahçe (Trüferi) Tesisi Projesi Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Mantar çeşitleri yüzyıllardan beri sevilerek tüketilen gıda türleri arasındadır. Mantarlar arasında şüphesiz en çok talep gören mantar çeşidi ise trüf mantarıdır. Ekonomik değeri yüksek olup üretimi çok azdır. Yatırımcısına büyük sermaye getireceğine inandığımız bu sektöre ilişkin raporumuzun faydalı olacağını umuyorum…

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store